Psykisk ohälsa är vanligt

I Sverige är psykisk ohälsa av olika slag det vanligaste hälsoproblemet. Lika många är drabbade av det som smärta av i rörelseorganen, det vill säga rygg, nacke och skelett.

Studier visar att cirka 25 procent av svenska kvinnor och 15 procent av männen har psykiatriska besvär som till exempel oro eller ångest. Det motsvarar runt 1,4 miljoner människor. Det är det fler kvinnor än män som har dessa besvär.

Om man tar med svårare psykiska sjukdomar i den psykiska ohälsa, som till exempel psykoser, depressioner och schizofreni, så räknar man med att runt 40 procent av Sveriges befolkning är drabbade.

Fler unga mår dåligt

De senaste åren har den psykiska hälsan trots allt förbättrats i landet. Det gäller inom alla åldersgrupper, förutom en: unga i åldern 16-24 år.

Socialstyrelsen konstaterar i sin folkhälsorapport 2009 att psykisk ohälsa är särskilt vanlig bland yngre kvinnor, men att den ökar bland både tjejer och killar.

Antalet unga (16-24 år) som uppger att de känner oro och ångest har ökat kraftigt. I slutet på 80-talet var siffran 9 procent för tjejer och 4 procent för killar. Ungefär 20 år senare (2005) uppgav  30 procent av tjejerna och 14 procent av killarna att de kände ängslan, oro och ångest. 

Allt fler unga vårdas också på sjukhus för depression eller ångest och för alkoholförgiftning.

Samma dystra siffror visar sig även i statistiken över självmord.
I de flesta andra åldersgrupper har antalet självmord sjunkit på senare år, men i åldrarna 15-24 år ökar de. Detta gäller både bland tjejer och killar.

Självmordsförsök bland ungdomar är tre gånger så vanligt bland tjejer som killar.

Sjukdomen drabbar likadant

Även om människor som drabbas av psykisk ohälsa får olika typer av symtom, beroende på vilka besvär eller sjukdomar de får, är några upplevelser de samma för de flesta: Den självkänsla och identitet man fått genom familjeliv och jobb förändras.

Händelser som tidigare känts som normala, kan efter sjukdomen upplevas som misslyckanden. Förändringarna ger en känsla av kontrollförlust och kan också ge personen en känsla av mindervärde – vilket i sin tur ofta leder till minskad självkänsla.

Samsjuklighet

Kropp och psyke hör ihop, det finns en ömsesidig påverkan mellan dem. Bland annat kan kroppslig sjukdom öka risken för depression – och depression för med sig kroppsliga symtom.

Depression och ångest går nästan alltid hand i hand, och det gör även missbruk av alkohol, då det används som självmedicinering för att lindra ångest.

Text: Ingela Skärsäter och Pia Mattzon