Neuropsykiatriska tillstånd

ADHD eller Aspergers syndrom är exempel på  neuropsykiatriska tillstånd. Även följder av olika skallskador eller sjukdomar som drabbar hjärnan räknas in i detta begreppet. 

Neuropsykiatriska tillstånd märks tydligast på att personen som har dem förlorar funktioner eller blir väldigt specialiserad på vissa sätt att fungera.

Med funktioner menar man här  exempelvis att kunna koncentrera sig, att kunna se helheter, att kunna urskilja detaljer, att minnas, att ha förmågan att räkna, förstå och uttrycka sig och så vidare.

Tydliga eller otydliga hinder

Vid hjärnskador kan det vara tydligt vilka funktioner som drabbats - kanske en arm blir förlamad eller personen drabbas av talsvårigheter.

I andra fall som till exempel vid ADHD och Aspergers syndrom är det mer otydligt och kan förväxlas med andra psykiatriska tillstånd. Koncentrationssvårigheter, bristande uppmärksamhet, rastlöshet och kommunikationssvårigheter kan vara symtom som också skulle kunna bero på något annat.

Noggrann utredning

När man vill ta reda på vad en person har för neuropsykiatriskt tillstånd gör man därför en mycket noggrann utredning. Ibland görs en första utredning på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och ibland behöver man gå vidare på en specialistklinik.

I en utredning ingår psykologiska test, läsförståelsetest och intervjuer med såväl patient som deras anhöriga.

Ett villkor när det gäller tillstånd som ADHD och Aspergers syndrom är också att man kan visa att problemen funnits med sedan tidigt i uppväxten.