Depression

Personer som utvecklar depression befinner sig ofta i pressade livssituationer. Utlösande händelser kan vara till exempel problem inom familjen eller äktenskapet, eller utvecklingskriser av olika slag.

Det kan också handla om hård arbetsbelastning eller olika livsstilsproblem, till exempel att man inte tillåter sig att vila och återhämta sig efter att man har varit utsatt för hård arbetsbelastning eller annan typ av stress.

Kanske man har svårt att lyssna på sina egna behov och istället vänjer sig vid att alltid hjälpa andra i första hand. Man måste ibland säga nej till personer i sin närhet för att inte bli helt uttömd själv.

Biologiska faktorer påverkar, som till exempel förändringar i halten av hjärnans signalsubstanser, hormonrubbningar eller andra biologiska/kemiska störningar.

Det finns en viss ärftlighet när det gäller depression, vilket innebär att risken att insjukna i egentlig depression är högre om det finns personer i familjen som haft sjukdomen.

Hur länge en depression pågår är individuellt, hos en del varar sjukdomen under mycket lång tid och hos andra går tillfrisknandet snabbt.

Egentlig depression

Depression kallas också för "egentlig depression" för att skilja sjukdomen från en mer normal svacka i stämningsläget. Depression är ett medicinskt tillstånd som påverkar en persons tankar, känsloliv, beteende och den allmänna psykiska hälsan.

Diagnoskrav egentlig depression

Enligt det psykiatriska diagnossystemet DSM-IV ska man ha minst fem av symptomen nedan för att få diagnosen egentlig depression. Dessutom måste de två första finnas med och man ska ha haft symptomen i minst två veckor.

 • Nedstämdhet eller irritabilitet (vanligare hos barn- och unga)
 • Minskat emotionellt engagemang
 • Betydande viktnedgång eller viktuppgång 
 • Sömnstörning
 • Rastlöshet eller hämning (långsammare rörelser och tankar, minskad mimik)
 • Brist på energi och trötthet
 • Känslor av värdelöshet eller skuld
 • Svårighet att koncentrera sig, tänka och fatta beslut
 • Återkommande tankar på döden, önskan att dö, tankar och planer på självmord

Andra symptom kan vara:

 • Ångest
 • Sviktande självkänsla
 • Irritation, agressivitet
 • Sockersug
 • Självmordsförsök
 • Känslor av meningslöshet

Depression hos barn och unga

Små barn drabbas sällan av depressioner, men det blir vanligare ju högre upp i ungdomsåren man kommer. Symtomen på depression hos barn är beroende av ålder och kan vara svåra att tolka.

Depressiva besvär i tonåren är relativt vanliga.

Depression efter barnafödande

Kvinnor drabbas ibland av lätt nedstämdhet efter förlossning. Men 10-15 procent får en svårare form av depression. Så kallad post partum depression visar sig oftast inom de närmaste fyra veckorna efter förlossningen.

Även om lättare depressioner går över inom några månader finns en risk för längre och svårare depressionstillstånd om mamman inte får lämplig hjälp.

Barnet riskerar också att drabbas av moderns depression, eftersom en deprimerad mamma kan ha svårt att orka med sitt barn och hon kanske inte heller är lika känslig för barnets signaler och behov. Det påverkar den tidiga relationen mellan barn och mor, som är viktig för barnets utveckling.

Särskilt utsatta för risk att drabbas av depression efter barnafödande är kvinnor som saknar stöd i den egna familjen.

Det är viktigt att ta depressionstecken hos nyblivna mammor på allvar. Men det är också viktigt att inte sjukdomsförklara sådana övergående problem som normalt uppkommer när någon blir förälder.

Årstidsbunden depression - SAD

Årstidsbunden depression kallas också SAD, Seasonal Affective Disorder, och påminner mycket om vanlig depression. Tidigare sa man att det enbart handlade om personer som under minst två år i följd drabbats av depressioner under höst och vinter, men numera omfattar diagnosen även säsongsbundna depressioner under vår och sommar.

Utöver nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och likgiltighet, som är vanliga symtom vid SAD, förekommer ofta att den drabbade känner av ett ökat sömnbehov, ökad aptit och sug efter kolhydrater som godis och kakor.

Teorierna kring orsakerna till SAD handlar om att de som drabbas påverkas av dagsljuset.

Diagnoskrav årstidsbunden depression

För att få en diagnos för årstidsbunden depression gäller följande krav:

 • Insjuknandet har skett minst två år i rad vid samma tidpunkt.
 • Besvären är inte utlösta av yttre psykosociala påfrestningar, dvs det ska inte bero på relationsproblem, arbetslöshet och liknande saker.

Text: Ingela Skärsäter